Het landschap van nu...
Ga naar buiten, kijk om je heen en vertel me wat je ziet.
Zie je verandering? Zie je achteruitgang...
of juist verbetering?
Zie je de invloed van de mens? De krachten van de natuur... de tijd?
En wat voor toekomst zie je?
Kijk goed naar het landschap en je ziet heel veel. Tekens van het land.
Lees die tekens, lees wat het landschap je te vertellen heeft.